facebook

ДепартаментФилософия и социология

Конкурси

академична длъжност доцент, дв5/16.01.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следните конкурси за един доцент в област на висше образование 3. Социална, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Теодора Карамелска

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.06.2024 / 11:00
 • Зала
  корпус 2, зала 703

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 97 от 13.11.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/13.11.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Христо Петров Гьошев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.03.2021 / 16:20
 • Зала
  Виртуална класна стая Moodle

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 13/12.02.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 13/12.02.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
Стефан Георгиев Попов, д. н.

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.07.2019 / 11:00
 • Зала
  310, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 10 от 30.01.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 10/30.01.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Мартин Стефанов Канушев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.07.2018 / 15:00
 • Зала
  217, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 41 от 23.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (съвременни философски учения). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/23.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Димитър Милчев Вацов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.11.2017 / 13:00
 • Зала
  405, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 21 от 18 .03.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (семиотика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Рени Георгиева Янкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.06.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 214, І-ви корпус

Прикачени файлове