ДепартаментФилософия и социология

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ бр. 41 от 23.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (съвременни философски учения). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/23.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

  • Зала
    -
Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 21 от 18 .03.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (семиотика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Рени Георгиева Янкова

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    27.06.2016 / 11:20
  • Зала
    зала 214, І-ви корпус

Прикачени файлове