facebook

ДепартаментФилософия и социология

Докторанти

Валентин Бойков Вълканов
 • Име на докторанта
  Валентин Бойков Вълканов
 • Тема на дисертацията
  Постистина и пандемия: конспиративни наративи в полето на здравеопазването
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Мартин Канушев
Антон Добромиров Дончев

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Докторска програма: История на философията

Професионално направление: 2.3. Философия

 

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-201 на Ректора на НБУ, в състав: 

 1. Проф. д-р Христо Петков Тодоров – 2.3. Философия, НБУ
 2. Доц. д-р Лилия Александрова Гурова – 2.3. Философия, НБУ
 3. Проф. Сергей Стоилов Герджиков, д.н. – 2.3. Философия, СУ „Св. Климент Охридски“
 4. Доц. д-р Росен Любомиров Люцканов – 2.3. Философия, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
 5. Доц. д-р Васил Бранимиров Видински - 2.3. Философия, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Резервни членове на научното жури:

 1. Доц. д-р Ясен Захариев Захариев, 2.3. Философия, НБУ
 2. Доц. д-р Борис Димитров Грозданов, 2.3. Философия, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
 • Име на докторанта
  Антон Добромиров Дончев
 • Тема на дисертацията
  Вероятностни подходи към потвърждението. Ролята на приорните вероятности в правенето на извод в полза на най-доброто обяснение
 • Научен ръководител
  доц. д-р Лилия Гурова
 • Дата и час на защитата
  10.07.2018 / 10:00
 • Зала
  217, 1 корпус

Прикачени файлове

Калина Тодорова Ганева
 • Име на докторанта
  Калина Тодорова Ганева
 • Тема на дисертацията
  Нови форми на социална солидарност: социалните мрежи като условие за конституиране на доверие
 • Научен ръководител
  доц. д-р Мартин Канушев
Леа Иванова Вайсова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-243 на Ректора на НБУ, в състав: 

 1. Доц. д-р Мартин Стефанов Канушев, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ
 2. Проф. Кольо Видев Коев, дн, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
 3. Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 4. Доц. д-р Тодор Христов Дечев, 05.04.01 Теория и история на литературата, Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 5. Доц. д-р Валентина Валентинова Георгиева, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

Резервни членове на научното жури:

 1. Проф. д-р Димитър Милчев Вацов, 2.3. Философия, НБУ;
 2. Проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 • Име на докторанта
  Леа Иванова Вайсова
 • Тема на дисертацията
  Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти
 • Научен ръководител
  проф. Кольо Коев, дн
 • Дата и час на защитата
  05.07.2018 / 16:20
 • Зала
  214, корпус 1

Прикачени файлове

Теодора Славчева Христова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Научно жури, назначено със заповед № № З-РК-251/29.07.2021 г.  на Ректора на НБУ, в състав:

 1. Проф. д-р Мартин Стефанов Канушев – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ;

 2. Проф. д-р Росен Костадинов Стоянов - професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (политически комуникации, социология на медиите), НБУ (рецензент);

 3. Проф. Елка Николаева Тодорова, дсн – професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, УНСС;

 4. Проф. Теменуга Генова Ракаджийска, , професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, УНСС (рецензент);

 5. Проф. д-р Иван Чалъков - ПУ „Паисий Хилендарски“ ;, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;

 

Резервни членове на научното жури

 1. Доц. д-р Антоний Гълъбов - НБУ, 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 2. Проф. Светла Йовчева Колева, дсн, - Института по философия и социология към Българската академия на науките, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 • Име на докторанта
  Теодора Славчева Христова
 • Тема на дисертацията
  Идентичност и поведение на личността в онлайн социалните мрежи
 • Научен ръководител
  проф. Георги Фотев, дн
 • Дата и час на защитата
  10.12.2021 / 11:20
 • Зала
  305, корпус 2

Прикачени файлове

Томислав Ангелов Евтимов
 • Име на докторанта
  Томислав Ангелов Евтимов
 • Тема на дисертацията
  Към възможността за една атеоретична философия на езика (Късният Витгенщайн, Стенли Кавел и Ричард Рорти)
 • Научен ръководител
  проф. д-р Димитър Вацов