facebook

ДепартаментФилософия и социология

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" на ФАКУЛТЕТИТЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" на ФАКУЛТЕТИТЕ

 • Проект „Сериозността на академичното плагиатство в нагласите на учени, студенти и създатели на научна политика в България“
 • Проект, финансиран от Фонд научни изследвания по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. с договор от 01.12.2022 г. и срок на изпълнение 3 г.

  (Резюме)

   

  Все по-широкото разпространение на плагиатството в науката както в глобален, така и в национален план, изисква разработването на стратегии и методи за борбата с него с цел повишаване на престижа на българските учени и доверието в тях на международно и местно ниво. Тази актуална проблематика за обществото и науката мотивира екипа на настоящия проект да разработи интердисциплинарен подход към нейното решаване, обединявайки езиковеди и социолози.

  Основните цели на проекта са:

  • да се анализира понятието „плагиатство в науката“ и неговите прояви, като се стигне до ясно и детайлно определение на понятието, приложимо на практика за създаване на работещи методи за борбата с него;
  • да се изследват нагласите и разбирането на това понятие от студенти, учени и създатели на научна политика, за да се установят разминаванията между същността на плагиатството и схващанията за него в българската научна общност.

  Планираните проектни дейности са организирани в следните работни пакети:

  • Преглед на теоретичната и методическа литература;
  • Кръгла маса „Плагиатството. Методологически проблеми и интердисциплинарни перспективи“;
  • Създаване и изготвяне на групови дискусии, въпросници и проучвания с конкретен фокус;
  • Теренни проучвания;
  • Международна конференция „Академична почтеност и плагиатство“;
  • Популяризиране на резултатите от проекта.

  Очаквани резултати:

  • Научно-теоретични:
   • анализ на съществуващата литература и извличане на работеща оперативна дефиниция на плагиатството, която да послужи за конкретизиране на практиките, които се считат за плагиатство;
   • изграждане на цялостна теоретична концепция за подходите към борбата с плагиатството, включително правни и административни;
   • изграждане на методика за социологическо проучване на разбирането на проблема.
  • Научно-приложни:
   • трансфер на знания;
   • насърчаване на интердисциплинарния подход на работа;
   • създаване на Насоки за избягване и борба с плагиатството за всички групи, пряко засегнати от проблема;
   • провеждане на семинари със студенти и преподаватели в български университети с цел изграждане на съзнание за сериозността на проблема, различните прояви на плагиатството, начините и средствата за избягването му и борбата с него.

  Екипът на проекта се състои от утвърдени учени и млади изследователи в областите на лингвистиката и социологията, представители на Нов български университет, който е базова организация, и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

  Ръководител на научния колектив

   

  Проф. д-р Ирена Георгиева Василева

  учен

  Участници:

   

  Проф. д-р Дияна Янкова

  Проф. д-р Мартин Канушев

  д-р Мария Чанкова

  д-р Иванка Сакарева

  д-р Ирина Димитрова

  Валентин Вълканов

  учен

  учен

  постдокторант

  постдокторант

  постдокторант

  докторант

   

   

   

Прикачени файлове