facebook

ДепартаментФилософия и социология

Партньори

 

Българо-американска комисия за образователен обмен - FULBRIGHT

Fulbright


Програмата "Фулбрайт-Шуман" се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество.

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

PU-logo


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

PU-logo

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище. Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г.

 

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

PU-logo

 

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) е независима неправителствена организация. Фондацията е основана през 1990 г. като Дружество за разпространение на научни знания „Критика и хуманизъм”, а през 2002 г. е пререгистрирана под настоящото си име по новия закон за неправителствените организации в България. Изследванията на ФХСИ са с подчертано академичен профил, но в тясна връзка с актуалните проблеми на съвременните общества. Основна цел на ФХСИ е да използва и развива критическия потенциал на хуманитарните и социални науки за диагностика и анализ на предизвикателствата, пред които се изправя представителната демокрация днес – в български, европейски и глобален контекст. ФХСИ е издател на сп. Критика и хуманизъм (четири книжки годишно на български език), на електронното списание КХ review, както и на други извънредни публикации – специални международни броеве на сп. Критика и хуманизъм, както и издания на сборници и монографии.

 

Алфа Рисърч ООД

alpha-logo

 

Алфа Рисърч ООД е независима частна агенция за маркетингови и социални проучвания, създадена през 1997г. Алфа Рисърч се е утвърдила с изключителната прецизност на своите данни и с високата прогностична стойност на своите анализи. Но ние винаги правим крачка напред – целта ни е  да стигнем до корена на проблема, с който се сблъсквате. Защото знаем, че нещата не винаги са това, което изглеждат; че грешно поставеният проблем води го грешно решение. Нашата сила е в изграденият ни опит и умения да анализираме спецификата на всеки конкретен казус, а чрез постиженията на най-новите изследователски методи да ви предлагаме точните работещи решения.

 

GfK България 

gfk-logo

 

GfK България е водеща компания в областта на маркетинговите проучвания в България. Тя предлага на своите клиенти пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. Информационните услуги, които предоставяме за промишлеността, търговията на дребно и сферата на услугите, се използват от компаниите при маркетинга, насочен към съществуващи и потенциални клиенти, както и за да се отличат от конкуренцията. Качеството и новаторството са движещата сила на нашата дейност.

 

Институт за изследвания за обществата и знанието при БАН

institut BAN-logo

 

Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Институтът за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения. Института издава единственото българско академично списание в областта на социологията “Социологически проблеми”. То е основано през 1968 г. и се публикува съвместно с Българската социологическа асоциация.

 

Френски институт България

frenski institut-logo

 

Като утвърден фактор в културното разнообразие, Центърът за култура и сътрудничество – Френски институт заздравява междукултурните връзки, подпомагайки издаването на художествена и научна литература, разпространението на филми, различните видове обучение, обмена между културни дейци и професионалисти , както и сътрудничеството между медиите.

 

Издателство "Изток-Запад"

iztok-zapad-logo

 

Издателство „Изток-Запад” е основано през есента на 2002 г. До този момент в каталога му има над 700 реализирани заглавия, групирани тематично в големите поредици "Изток", "Запад" и "България". Идеята за общия корен между иначе привидно толкова различните култури на Изтока и Запада е определяща за успеха на издателската ни политика. Разпъната дори чисто географски между двата полюса, България според нас е пресечната точка на синтез на техните житейски, морални, та дори и бизнес светогледи. Тази програмна философия изведе "Изток-Запад" между най-авторитетните издателства у нас. Това е факт и благодарение на внушителния тематичен диапазон на заглавия и автори. Издателството работи най-вече в областите на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, изобщо на познанието за човека и обществото. Наред с това немалък дял от книжната му продукция се пада на белетристиката, публицистиката, здравето и бизнес-уменията.

 

Catholic University of Eichstätt-Ingolstad (Germany) 

catolic university-logo

 

The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt was established as a scientific college in 1980. The university is committed to academic as well as catholic tradition. In practice, this means on the one hand, that the university is open to students of all confessions, that no study fees are charged, that the exams passed at the KU grant the same rights as those at state colleges and that the freedom of science is guaranteed. On the other hand, the catholic fundament means for example, that the results of research as well as the everyday way of acting, which the college prepares for, should be critically questioned. For example, company ethics or journalistic ethics are cornerstones of the respective academic programs. Moreover, a special emphasis is placed on to the cooperation of disciplines and the open-mindedness, which is also the basis for dialogue with other religions. The university attempts to be an academic community, which mediates expert knowledge and social competence at the same time. 

 

Friedrich Naumann Foundation

friedrich naumann-logo

 

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is since 1990 active in Romania and Bulgaria and supports the ongoing difficult transformation process, which was largely driven by our liberal parties and partners on 1 January 2007 led to the EU Beitrtitt. End of the nineties, the Foundation expanded its project work regionally through activities in Macedonia and Moldova. Aim of the project in all four countries is to strengthen liberal parties and NGOs and to promote liberal approaches to building and consolidating democracy and the rule of law and the development of market economy and civil society.