facebook

ДепартаментФилософия и социология

Ръководител на департамент

 

доц. д-р Христо Гьошев


 

Академична длъжност: Доцент

Научна степен: доктор

Образование: Философия (СУ „Св. Климент Охридски“ )

Основни изследователски интереси в областта на: съвременна философия, морална философия, германски идеализъм; 
Допълнителни изследователски интереси в областта на: политическа философия, социална философия, философия на езика. 

Преподавателски интереси в областта на: история на философията, философия на новото време, германски идеализъм съвременна философия;

Участие в национални и международни проекти:

 • „Какво значат думите? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика“ (Изследователски проект към ФНИ);
 • „Предизвикателства пред представителната демокрация днес“(Изследователски проект към ФНИ)

По-важни публикации:

 • „Истина и интерпретация: в търсене на по-добро слово“. В Сборник по случай 75-годишнината на проф. Богдан Богданов, 2015 г.
 • Идеята за „човечество“ и човешките права. Във: Философски алтернативи, бр. 6/2011 
 • The right to justification in an international context. In: Critique & Humanism, vol. 35
 • Структурни изменения на легитимността. В: Социологически проблеми, брой извънреден/2010 г.
 • Правото на обосноваване в международен контекст. В: Критика и хуманизъм, бр. 31, 2010 г.
 • Рорти за философската революция. Във: Философски алтернативи, бр. 6/2009
 • Хайдегер и проблемът за „традиционната“ истина. В: (Градев, В., Фадел, М, съст.) На път към Хайдегер. София, 2010 г.
 • Проблемът за кръга в първите рефлексии на Фихте от Собствени разсъждения върху Елементарната философия. В:     Критика и хуманизъм, бр. 24.
 • Към произхода на конститутивната проблематика за Разума във философията на Й. Г. Фихте (автореферат на дисертационния труд), БАН 2005.
 • Обосноваване на идеята за система на философията при К. Райнхолд и Й. Фихте. Във: Философски четения Арбанаси 2003. Лик, 2004.
 • Принципите на практическото познание в “Основа на цялото наукоучение” на Фихте от 1794/5 година. Във: Философски четения Арбанаси 2002. Лик, 2003.
 • Трансценденталната аналитика, представена като метафизика. В: Кант и кантовата традиция в България, Лик, 2001
 • История и онтология. В: Сп. Критика и хуманизъм, 6/1999г.
 • Некласическият идеал за рационалност. В: Сп. Критика и хуманизъм 6/1999
 • Платон – познание и време. В: Сп. Философия, 5-6/1998г.
 • Добродетелта е каприз – Сп.”Кръг”, 3/1998г.

 

 

За контакти:


корпус 2, офис 210

тел.: 02/8110 130; в. 22102

e-mail: hgyoshev@nbu.bg