facebook

ДепартаментФилософия и социология

Списание „Език и публичност“

Проект "Какво означават думите в България? В търсене на интегрален философски подход към езика"

 

По проекта се осъществява фундаментално изследване на група основни философски и социално-научни парадигми и методи за изследване на езика с цел изработването на интегрален подход към езика, който да се приложи при проучването на ефективността на публичните употреби на езика в съвременната българска среда. В теоретичната част на изследването се подлагат на сравнителен епистемологичен, методологически и логически анализ следните парадигми и методи за изследване на езика: философски анализ на обикновения език, неопрагматизъм, теория на речевите актове, структурализъм и постструктурализъм, херменевтика и историческа семантика, контент анализ, анализ на дискурса, етнометодологически анализ, биографични изследвания и анализ на разговори. След установяването на това кой от тези подходи в каква мяра и с кои свои елементи може да се прилага при изследване на публичните употреби на езика, се изработва интегрален подход, позволяващ оценка на ефективността на публичната реч. В приложната част на изследването потенциалът на изработения интегрален подход към езика се прилага при изследването на публичното представяне на конфликтни казуси в България. Проучването на тези казуси има за цел да покаже доколко избраните конфликтни теми са били представени и са били идентифицирани от публиката като обществено важни и доколко в резултат на обсъждането им се е стигнало до промяна в мнението на гражданите. Разработването на интегрален подход за диагностика на ефективността на публичните употреби на езика предполага усилване на потенциала на хуманитарните и социални науки за анализ и за практическо въздействие върху социалната среда – в България и в международен план. За постигането на това въздействие трябва да допринесе създадената изследователска магистърска програма „Език и публичност ” в НБУ в тясна връзка с дейностите и резултатите от проекта.