facebook

ДепартаментФилософия и социология

гл. ас. д-р Сергей Стефанов

гл. ас. д-р Сергей СтефановДепартамент: Философия и социология

Телефон: -

E-mail: svstefanov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Сергей Стефанов

ОБРАЗОВАНИЕ
1997-2001 133 СОУ “Александър Пушкин”, гр. София, профил Френски език, средно образование

2001-2005 Софийски университет “Св. Климент Охридски” гр. София, специалност Философия, бакалавър

2005-2007 Софийски университет “Св. Климент Охридски” гр. София, Философски факултет, магистър по средновековна философия и култура.

2009-2012 НБУ, гр. София, деп. „Философия и социология“, доктор по философия (2.3 Философия).

ПУБЛИКАЦИИ
Монография: Мястото на сетивността в метафизиката на Марсилио Фичино, PhD Thesis в Научен електронен архив на НБУ, 2012, 177 стр.: http://eprints.nbu.bg/1120/
Статия: Раннохристиянският и ренесансовият неоплатонизъм – един паралел: Августин и Фичино, в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХVІІІ, С. 2012, стр. 169-192.
Статия: Prisca theologia и magia naturalis като нюанси на ренесансовата неоплатоническа култура, в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХVІІ, С. 2011, стр. 287-303.
Статия: Фигурите на краля: асиметрия на справедливостта и трансцендентност на властта (генезис на една средновековна идеология, списание Критика и хуманизъм, кн. 33 (бр. 3/2010), стр. 251-268.
Статия: За ренесансовата философия ab initio, списание Философия, бр.3/2009.
Студия: Понятието “биващо” между метафизиката и теологията, списание Архив за средновековна философия и култура, свитък ХV, С. 2009.
Студия: Мястото на “въплътената радост”във философията на Марсилио Фичино, списание Философски форум, бр. (16) 1/2008
Студия: Крепости и рицарство, списание “Критика и хуманизъм”, бр. 24/2007

ПРЕВОДИ
Тома от Аквино, Сума против езичниците ІІІ 25-26, списание Архив за средновековна философия и култура, свитък ХV, С. 2009.
Робърт Гросетест, За линиите, ъглите и фигурите, списание Архив за средновековна философия и култура, свитък ХІV, С. 2008


Публикации:

Монография: Сетивност и метафизика. Опит върху философията на Марсилио Фичино, С. 2013, 176 стр.
Статия: Опит върху методологията на историята на средновековната естетика, в Български философски преглед, кн. 2/2012, стр. 123-136.
Статия: Раннохристиянският и ренесансовият неоплатонизъм – един паралел: Августин и Фичино, в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХVІІІ, С. 2012, стр. 169-192.
Статия: Prisca theologia и magia naturalis като нюанси на ренесансовата неоплатоническа култура, в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХVІІ, С. 2011, стр. 287-303.
Статия: Фигурите на краля: асиметрия на справедливостта и трансцендентност на властта (генезис на една средновековна идеология, списание Критика и хуманизъм, кн. 33 (бр. 3/2010), стр. 251-268.
Статия: За ренесансовата философия ab initio, списание Философия, бр.3/2009.
Студия: Понятието “биващо” между метафизиката и теологията, списание Архив за средновековна философия и култура, свитък ХV, С. 2009.
Студия: Мястото на “въплътената радост”във философията на Марсилио Фичино, списание Философски форум, бр. (16) 1/2008
Студия: Крепости и рицарство, списание “Критика и хуманизъм”, бр. 24/2007