facebook

ДепартаментФилософия и социология

Доц. д-р Мартин Канушев

Доц. д-р Мартин Канушев

Академична длъжност: Доцент

Научна степен: Доктор по социология

Образование: 1986-1991 – Магистър по социология, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”.

Основни изследователски интереси в областта на: социални науки, теория и методология на социологическото познанието, социология на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината, дискурсивен анализ, архивни изследвания и биографични методи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: нова и най-нова история, съвременна философия, социална психология, наказателно право и криминология, психиатрия и психоанализа.

Възможности за експертиза в областта на: социални проблеми на българското общество, властови неравенства и форми на изключване, криза на институциите и групова идентичност, неефективност на законодателната и съдебната система, динамика и форми на престъпността, актуално състояние на образователните, медицинските и наказателните институции.

Преподавателски интереси в областта на: история и теория на социологията, методологически проблеми на социалното познание, качествени методи и изследвания в социалните науки, социология на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината.

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): 

 • Член на управителния съвет на Българската социологическа асоциация.
 • Отговорен редактор на списание Критика и хуманизъм.
 • Член на редакционната колегия на списание Социологически проблеми.

Участие в национални и международни проекти:

 • 2004-2005: Политическа рационалност и съдебна власт: генеалогия на юридическите институции в Източна Европа.
 • 2005-2006: Психиатрична експертиза и девиантно поведение: археология на наказателната власт.
 • 2006-2008: Непълнолетните и насилието: трансформации на социалния контрол в българското общество.
 • 2007-2009: Социология на медицината: към критиката на понятието “душевна болест”.
 • 2009-2012: Предизвикателства пред представителната демокрация днес.
 • 2010-2012: Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика.

 

 

По-важни публикации:

 • Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблемът за евтаназията. В: Социологически проблеми, 2006, 1-2.

 • Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2006.
 • Transformations of the Institutional Practices in the Bulgarian Legal System. Centre for Advanced Study, Sofia, 2006.
 • Ethics in Forensic Genetics. (in co-authorship). In: The Institutionalization of Ethics in Science Policy, Genewatch, London, United Kingdom, 2007.
 • Технологично конструиране на биополитиката: от дисциплинарни технологии към биотехнологии за контрол. В: Критика и хуманизъм 2007, 2.
 • Право и медицина: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. В: Социологически проблеми 2007, 1-2.
 • Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София, 2008.
 • Проблемът за евтаназията: социален контекст и етически основания. В: Институционализация на етиката в научната политика. София, 2008.
 • Генните технологии: научна рационалност срещу етическа критика. В: Институционализация на етиката в научната политика. София, 2008.
 • Expert Examination, Norm and Truth in the Bulgarian Judiciary System. In: “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989 – 2005), Lit Verlag, Berlin, 2009.
 • Regimes of Truth: Social Context of Authority of the Criminal Law in the Bulgarian “Transitions”. Centre for Advanced Study, Sofia, 2009.
 • Наказание и революционна целесъобразност: българското наказателно право през периода 1944-1956 г. В: Критика и хуманизъм 2009, 2.
 • Постоянен надзор и инфранаказателност: българското наказателно право през периода 1957-1969 г. В: Социологически проблеми 2009, 3-4.
 • Биополитика и суверенност: към въпроса за границите на юридическата рационалност. В: Критика и хуманизъм 2010, 2.
 • Наказателна профилактика и мерки за сигурност: българското наказателно право през периода 1970-1989 г. В: Социологически проблеми, Извънреден брой, 2010.
 • Punishment and Power: Toward the Historical Sociology of Socialism. In: Sociological Problems, Sociology on Move, Special Issue, 2010.
 • Biopolics and Sovereignty: Toward the Question of the Limits of the Juridical Rationality. In: Critique and Humanism, Special Issue, 2010.
 • Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от историята на българското право. В: Ролята на закона: неслучилото се правово общество в България. Център за академични изследвания, София, 2011.
 • Мястото на наказанието „лишаване от права” в българското законодателство. В: Критика и хуманизъм 2011, 2.
  Наказания и инфранаказателност или за икономията на репресията в социалистическото общество. В: Социологически проблеми 2011, 3-4.