facebook

ДепартаментФилософия и социология

Доц. д-р Димитър Вацов

Доц. д-р Димитър Вацов

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Образование: 
висше, философия, СУ “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: 
Съвременна философия

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 
Философия на политиката, философия на езика, онтология

Възможности за експертиза в областта на: 
Съвременна философия: Философия на политиката, философия на езика, онтология

Преподавателски интереси в областта на: 
Съвременна философия: Философия на политиката, философия на езика, онтология

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): 

 • Председател на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
 • Главен редактор на сп. Критика и хуманизъм
 • Член на Българското Кантово общество

Участие в национални и международни проекти:

 • 2009 – 2012 – Ръководител на изследователски проект на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”, финансиран от ФНИ;
 • 2011-2012 – Ръководител на изследователски проект на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София „Качество на висшето образование в национални и глобални контексти”, финансиран от Институт „Отворено общество”; 
 • 2009 – 2012 – Член на изследователски проект на СУ „Нация и гражданство”, финансиран от ФНИ;
 • 2010 – 2013 – Член на изследователски проект на НБУ „Какво значат думите в България?” , финансиран от ФНИ;
 • 2007 – 2009 – Член на изследователски проект на НБУ „Граждани и гражданско общество”, финансиран от CEE Trust;
 • 2007–2008 – Съорганизатор на ‘European meetings of citizens and residents of the big metropols’– a public project funded by the European Commission (the Europe of Citizens Program) and realized by the Maison de l’Europe, Paris, Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), the Genshagen Stiftung, the University of Ljubljana, the New Bulgarian University, Sofia, and the European Association for the Protection of Human Rights, Brussels;
 • - И др.

По-важни публикации:

Избрани научни публикации на Димитър Вацов: 
 
Kниги:

 • (2009) Опити върху властта и истината. София: Нов български университет, с.229.
 • (2006) Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността. София: Нов български университет, с.236.
 • (2003) Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. София: Изток-Запад, с.369.

Статии и студии:

 • (2012) Упорството на критиката и суверенността. Предговор. В: Манчев, Б. Логика на политическото. София: ФХСИ/Изток-Запад. С. 7-28.
 • (2012) Критика и власт (За привилегированата властова позиция на социалния критик днес). Критика и хуманизъм, кн. 38, 1/2012, с. 65-88.
 • (2011) Има ли гражданско образование в българското училище днес? Критика и хуманизъм, кн. 37, 2/2011, с. 13-48.
 • (2011) Признаване и непризнаване като условия на социалната критика. В: Знеполски, Ив. Около Люк Болтански и Аксел Хонет. Комплексното общество. София: Дом на науките за човека и обществото. С. 261-282.
 • (2010) Performatives: Violence and demiurgic power. Critique & Humanism, 35 (special issue), [in English], pp. 229-254.
 • (2010) Перофмативът: насилие и демиургична власт. Социологически проблеми, (извънреден брой), с. 265-292.
 • (2010) Перформативът: суверенна власт вместо съпротива? Критика и хуманизъм, 32 (2).
 • (2009) Identity in Question. An Attempt at a Methodological Discussion. In: Kabakchieva, P. and Kiossev A. (eds.) "Rules" and "Roles", Münster: Lit Verlag.
 • (n/a) The Skeptical Paradox in Wittgenstein: Other Routes to Solve It? In: Weiberg, A. (ed.), Der verworrene Gebrauch der psychologishen Begriffswoerter. Wien: Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, [in print].
 • (2009) Следговор: метафора, реификация и истина. В: Карабаджаков, Хр. (съст.), Ницше, метафората, метафизиката. София: Балканика.
 • (2008) Темпоралният обрат в съвременните теории за истината. ALTERA ACADEMICA, 3.
 • (2008) Ницше и политическото днес. Критика и хуманизъм, 25 (1).
 • (2006) Колективните връзки след секуларната критика. В: Знеполски, Ив. (съст.), Около Чарлс Тейлър. Беспокойствата на модерността. София: Дом на науките за човека и обществото.
 • (2007) Tolerance et reconnaissance negative. In: Charles, S. (ed.), Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites. Sofia: East-West Publishers.
 • (2006) Is the Struggle for Recognition Peaceful? Critical Interventions Regarding Axel Honneth’s Paradigm of Recognition”.  In English and in Bulgarian in: Vatsov, D., Kiossev, A., Todorov, C. and K. Stojanov (eds.), Critique & Humanism Journal, (22).

Разговори и интервюта:

 • (2012) „Сили на политическото” Разговор на Димитър Вацов и Боян Манчев. В: Манчев, Б. Логика на политическото. София: ФХСИ/Изток-Запад. С. 223-259.
 • (2010) Интервю на Димитър Вацов с Деян Деянов „Върху съдбата на критическата теория в началото на ХХІ век”. Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4/2010, с. 199 - 219.
 • (2009) Интервю на Димитър Вацов с Миглена Николчина „Амортизацията на въображението в критическата теория днес”. Критика и хуманизъм, кн. 30, бр. 3/2009, с. 43-51.

Съставителство и научна редакция:

 • (2012) „Преосмисляне на демокрацията: власт и съпротива”, Критика и хуманизъм,  кн. 38, 1/2012 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);
 • (2011) Хранова, А. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том ІІ. Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София: Просвета, 611 стр. (научна редакция)
 • (2011) „Качество на висшето образование в национални и глобални контексти”, Критика и хуманизъм,  кн. 36, 1/2011 (съставителство, съвместно с Елица Станоева);
 • (2010) “Challenges to Representative Democracy Today”, Critique & Humanism, vol. 35, special issue 2010 (co-edited with Boyan Znepolski and Kolyo Koev).
 • (2010) „Политиката в пластовете на времето и пространството”, Критика и хуманизъм,  кн. 33, 3/2010 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);
 • (2010) „Критика и суверенност”, Критика и хуманизъм,  кн. 32, 2/2010 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);