facebook

ДепартаментФилософия и социология

Невъобразимото. Опити по философия на образа

47_184x250_fit_478b24840a

Невъобразимото. Опити по философия на образа

Боян Манчев

Научни и учебни издания

“Философията на образа трябва да започне от Невъобразимото.” Книга за репрезентацията и нейната рели-

гиозна забрана, за отношението на образа към формата и безформието, за (не)изобразимостта на общността

и субекта. Опит да се мисли образ и свещено редом, направен във философска и културно-историческа перс-

пектива, посредством привилегированите обекти на изследване – съчиненията на Батай и Ловкрафт, както и

посредством творби на художници като Балтюс, Белмер, Магрит. Книга срещу маргинализирането на обра-

за като неизобразима свещена същност и в защита на идеята, че образът-тяло е самото свещено.

 

Година на издаване: 2003 

ISBN: 954-9926-300-7

Издателство: НБУ