facebook

ДепартаментФилософия и социология

Проф. Кольо Коев, д.н.

Проф. Кольо Коев, д.н.

 Академична длъжност: професор

 Научна степен: дсн

 Образование: СУ „Кл. Охридски”

 Основни изследователски интереси в областта на: социология

 Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия и история

 Възможности за експертиза в областта на: публичност, комуникации, обществено мнение, методологически проблеми на научното познание

 Преподавателски интереси в областта на: социология, философия

 Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): 

 гл. Редактор на сп. „Социологически проблеми”

 • член на редакционния съвет на сп. „Критика и хуманизъм”
 • член на редколегията на сп. „Хетеродоксия”, член на БСА

 Участие в национални и международни проекти: Българо-словенски проект „Теория на практическата логика като органон на историческата социология на социализмите и преходите”

По-важни публикации: 

 • Веберовият ръкопис върху общностите: исторически и понятийни контексти. В: Макс Вебер. Фигури на културата/фигури на властта. ИК „Критика и хуманизъм“, 2017; 
 • Етнометодология и логика на всекидневното разбиранел, НБУ, 2017, с. 292
 • „Лъжата като регулатор на всекидневно разбиране“ (сп. Социологически проблеми, кн. 1-2/2016);
 • «Самоубийството като реторична фигура: всекидневни описания и социологически генерализации» (Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина – под печат). Изд. На СУ «Кл. Охридски», 2016
 • „Притежателните местоимения: видимости и категоризации“. Философия на конкретното. (Юбилеен сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016
 • “Ethical Rationalization of Everyday Life: On the Relationship between Religious and Everyday Habitus”. Max Weber Studies, 2015/2
 • “The World as a Local Affair: Toward the Logic of Situated Practices”. Fenomenologia 13/2015
 • «Етнометодология и анализ на разговори». Език и публичност (списание на Департамент «Философия и социология» към НБУ – кн. 2, бр. 1, 2015)
 • «Разказът в реда на всекидневния разговор» Разширяването на света (Юбилеен сборник в чест на проф. Богдан Богданов) . Изд. На НБУ, 2015
 • «Етическото рационализиране на всекидневието: върху отношението между религиозен и всекидневен хабитус» (Социологически проблеми, кн. 3-4, 2015 г.)
 • «Слабата сила на всекидневните категоризации». Радио, разказ, реч (Юбилеен сборник в чест на проф. Снежана Попова). Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», 2014
 • «Три фрагмента за рационалността». По стъпките на Другия (Юбилеен сборник в чест на проф. Майя Грекова). Изд. «Просвета», 2014
 • „Социо-логика на всекидневното разбиране: от формулировки към практически формализации“ (Социологически проблеми, кн. 3-4, 2013 г.)
 • „Към логиката на ситуираните практики” (Социологически проблеми: специален брой „Дискурсивни практики и идентичности”, 2012).
 • “Toward the Logic of Situated Practices”. Critique and Humanism, vol. 40 (Special Issue: Challenges 2, 2012)
 • „Смисъл и проект – Хайдегерови следи във феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц”. 
 • Социологически проблеми (специален брой „Свидетелство и архив – между микроистория и социология”), 2011; 
 • Всекидневни практики и практическа формализация: юрисдикцията на идниферентната всекидневност. 
 •  Социологически проблеми, (извънреден брой: „Легалност и (не)легитимност на властта”), 2010; 
 • „Ценностни трансформации и преживявания на несигурността”. 
 •  В: Европейските ценности в днешното българско общество. (съст. Г. Фотев). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009; 
 • „От нормативно понятие за класика към „класически ситуации’”. В: Иновативна социология. (съст. Г. Димитров). Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2007; 
 • Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на ХІХ и началото на ХХ в. Изд. Просвета. София, 2003; 
 • Видимостта: феноменологични контексти. Изд. Критика и хуманизъм. София, 1996; Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство “Св. Климент Охридски” и изд. Наука и изкуство. София, 1991.