facebook

ДепартаментФилософия и социология

Проф. Георги Фотев, д.н.

Проф. Георги Фотев, д.н.

Професор Георги Фотев

Дата и място на раждане: 24 август 1941 г., с. Димитровче, община Свиленград.

Образование

Начално и основно образование в с. Димитровче, Хасковско и с. Голям извор, Разградско. Средно образование в гр. Свиленград. Висше образование по философия– Софийски университет “Климент Охридски”(1968).

Научни степени и звания

Д-р по философия (кфн) (1976)

Д-р на философските науки (1987)

Професор по социология (1989)

Действителен член е на Европейската академия на науките и изкуствата (Academia scientiarum et artium Europaea) от 1993 г.

Почетен професор на Нов български университет (2012)

Академична кариера(научна и преподавателска дейност):

1975-2008 г. работи в Институт по социология на БАН;

1977-2007 г. чете последователно различни курсове в катедра “Социология” при ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”;

От 2008 г. гост професор и почетен професор от 2012 г. на Нов Български университет.

Ръководни длъжности

Министър на науката и висшето образование (1991)

Заместник-директор на Институт по социология (1989-1990);

Директор на Институт по социология (1990-2003);

Заместник-председател на Борда на директорите на Американския университет в България ( 1994 – 2003) ;.

Член на University Council of American University in Bulgaria от 2003 г.

Член на Настоятелството на НБУ от 1993 г.

Председател на Българската социологическа асоциация(2006-2009)

Председател на Научни съвети

Член на общото събрание на БАН за няколко мандата

Национален програмен директор ( National program director) за България на мега-проекта European Values Study, в който от четвъртата вълна са включени 47 европейски стрлани, включително Турция.

Членство в редколегии на академични издания и организации

Член на Editorial Advisory Board на “Polish Sociological Review” от 2000 г. и на редколегии на други академични списания.

Член на редколегията на сп. Социологически проблеми

Член на редакционния съвет на сп. Критика и хуманизъм

Член на редакционния съвет на сп. Разум

Член на Българската социологическа асоциация

Член на Международната социологическа асоциация ( International Sociological Association).

Член на международната асоциация на френскоговорещите социолози (Association internationale des sociologues de langue francaise).

Университетски курсове

История на социологията. СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Социология на ФФ: 1977- 1990

Социология на религиите- СУ “Св. Кл. Охридски”: 1990-1994

Епистемология на социологическото познание, СУ “Св. Кл. Охридски”: 1995- 2007

Рисковото общество.- НБУ

Дебати за глобализацията.- НБУ

Отварянето на социологическите дисциплини.- НБУ

Емпирично и теоретично социологическо познание.- НБУ

Обществото в трансформация.- НБУ

Социални мрежи и роли - НБУ

Философска аксиология: смисъл и ценности - НБУ

Философия и методология на хуманитарните и социалните науки - НБУ

Обществото на знанието – НБУ

Постмодерната социология.- НБУ

Факт и норма – НБУ

Нови форми на солидарност - НБУ

Социалното предприемачество - НБУ

European Values in Turbulent times - НБУ

Що е социология - НБУ

Специализации и лекции в чуждестранни университети

Гост-професор в Московски държавен университет “Ломоносов”-есенен семестър 1989

Гост-професор в Атински университет –пролетен семестър

Фулбрайтов професор в Университета в Дюк (САЩ) (1997-1998 г).

Участие в национални съвети, комисии и др.

1.Българска асоциация Прозрачност без граници, 2000-2004

2.Коалиция 2000 – експертна комисия, 2000-2004

Признания и награди

Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ (1991 г.).

Носител на годишна награда на БАН и на СУ “Св. Климент Охридски” за книгата “Социална реалност и въображение”.

Носител на почетния знак със синя лента на СУ “Св. Климент Охридски”

Носител на годишната наградата “Гражданин”

Носител на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria, 2003

Носител на наградата “Христо Г. Данов” за хуманитаристика за книгата “Дисциплинарна структура на социологията”, 2007 г.

Книги

Социологическите теории на Е. Дюркем, В.Парето, М. Вебер. София, Наука и изкуство. 1979, с. 270

Принципите на позитивистката социология. София, Изд. на Бьлгарска академия на науките, 1982, с. 260

Антология на българската социологическа мисъл. Т.3, (Съставил в съавторство), София, Наука и изкуство,1985, с. 752.

Социална реалност и въображение. София, Наука и изкуство, 1986, с. 261.

Society and Social Change. (Editor), Sofia, Svyat, 352 p.

Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. (Съставител в съавторство), София, Наука и изкуство, с. 332 2.7.

Социологически перспективи и критика. (Съставител в съавторство), София, Бьлгарска академия на науките, 1989, с. 272.

Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. (Editor), Sofia, Svyat, 1990, 271 p.

Гражданското общество. София, Българска академия на науките, 1992. с. 100

История на социологията. т.1, София, УИ. „Св. Климент Охридски“, 1993. с.404 с.

История на социологията. т.2, София, УИ. „Св. Климент Охридски“, 685 с.

Другият етнос. София, Изд. „Марин Дринов“, 1994. с. 223

Гражданите и местната власт. БСЧИГП, София, (в съавторство). 1995. с.120

KOIN NIA T N ПОЛIT N. ФIЛI T P. AОHNA. 1996 , 145.

KOINONIКН ПРАГМАТIКОТНТА КАI ФАNTAΣIA. ЕКДОΣЕIΣ ДЕЛФINI, AОHNA. 1996,  324.

Социално разслояване в България и Република Македония. Съставители Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. „ЛИК“, София, 1998, с. 116

Криза на легитимността. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1999, с. 315

Смисъл на политиката. Акад.изд. „Проф.Марин Дринов“,София, 1999, с. 150.

Ethnicity, Religion, and Politics. Essays on Multidimentional Transition. Academic Publishing House „Marin Drinov“, Sofia, 151 р.

Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, 2000. с. 223

Съседството на религиозните общности в България (съставител). Институт по социология при БАН. София, 2000, с. 270

Граници на политиката. ЛиК, София, 2001, с. 428

Светът на селските жени (съставител). ЛиК, София, 2001, 159 с.

Bulgarian Rural Women Today(ed.).Sofia, LIK Publishers, 2001, 151pp.

Jacques L. Boucher, Guérgui Fotev, Svetla Koleva “Mutations de société et quête de sens”, 2001, Les Editions LIK, p. 287

История на социологията. т.1, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 373 с.

История на социологията. т.2, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 615 с.;

Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век. (съставител).”Военно издателство”, София, 2004 г., с. 412

Диалогична социология, Издателство “Изток – Запад”, София (2004 г.) с. XV, 1997.

Социология на отклоняващото се поведение (съставител). “Просвета”, София, 2005, с. 544.

Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (съставител), (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, 624.

Дисциплинарна структура на социологията. Издателство “Изток – Запад”, София, 2006, с. 620.

Дългата нощ на комунизма в България. Изд. “Изток-Запад”, С., 2008, с. 472.

Ценности срещу безпорядък. Изд. “Изток-Запад”, С.,2009. с.230 .

Европейските ценности в днешното българско общество. Cъставител. УИ “Св.Климент Охридски”,София. 2010. 282 с.

Българската меланхолия.Изток-Запад, София.2011. 464 с.

Сфери на ценностите. Издателство на Нов български университет. София, 2012, 327 с.

Смисъл и разбиране. Изток-Запад София, 2014. 496 с.

Човешката несигурност. Изток-Запад София, 2016, 260 с.

Социологията като строга наука. София, изд. НБУ, 2018, с. 312. ISBN 978-619-233-021-7 (мека корица); ISBN 978-619-233-022-4 (твърда корица).

Феноменология на чувствата. София , Изд. „Изток-Запад“, с. 576. ISBN 978-619-01-0276-2 ISBN 619-01-0276

Автор на 270 научни публикации. Има публикации в 15 страни освен в България.