facebook

ДепартаментФилософия и социология

 

Ръководител

доц. д-р Христо Гьошев

корпус 2, офис 210

тел.: 02/8110 130; в. 22102

е-mail: hgyoshev@nbu.bg

 

 

Директор на програмен съвет 

 

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

корпус 2, офис 210

тел.: 02/ 8110 297; в. 20931

e-mail: teodora_karamelska@abv.bg

 

 

Секретар-специалист


Ирена Димитрова

корпус 2, офис 210

тел.: 02/ 8110114; в. 22101

e-mail: idimitrova@nbu.bg

 

 

 

Още от своето създаване през 2005 г. департамент “Философия и социология” развива целенасочена, ориентирана към определени приоритети научна дейност. В областта на философията департаментът се профилира в съвременната философия и по-специално в социалната философия и модерните социални теории, приложните етики и философията на образованието, философия на киното, а в областта на социологията – в теорията и методологията на социологическото познание, социологията на ценностите, социологията на всекидневието, на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината, социално предприемачество.

  

Целите на департамента са:

 

  • Да предлага специализирани и интердисциплинарни образователни програми по философия и социология за бакалавърска, магистърска и докторска степен, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация и са съобразени с европейските стандарти и с най-новите образователни тенденции и академични постижения на философската и социологическата наука в световен мащаб.
  • Да развива целенасочена научна дейност във възлови за съвременната философия и социология приоритетни области. В сферата на философията Департаментът се профилира в социалната и политическата философия, приложните етики, философията на езика и философията на образованието. В областта на социологията приоритетни са теорията и методологията на социологическото познание; социологията на ценностите; социологията на всекидневието, нормативните системи и институционалните практики; социологията на властта, правото и медицината.
  • Да разгръща широка международна академична мрежа, която да позволява както международен студентски обмен за всички образователни нива, така и организирането и провеждането на мащабни международни изследователски проекти и публични академични форуми, посветени на значими проблеми на съвременните общества.