ДепартаментФилософия и социология

 

и.д. Ръководител

гл. ас. д-р Христо Гьошев

корпус 2, офис 210

тел.: 02/8110 130; в. 22102

е-mail: hgyoshev@nbu.bg

 

 

Директор на програмен съвет 

 

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

корпус 2, офис 210

тел.: 02/ 8110 297; в. 20931

e-mail: teodora_karamelska@abv.bg

 

 

Секретар-специалист


Ирена Димитрова

корпус 2, офис 210

тел.: 02/ 8110114; в. 22101

e-mail: idimitrova@nbu.bg

 

 

 

Още от своето създаване през 2005 г. департамент “Философия и социология” развива целенасочена, ориентирана към определени приоритети научна дейност. В областта на философията департаментът се профилира в съвременната философия и по-специално в социалната философия и модерните социални теории, приложните етики и философията на образованието, философия на киното, а в областта на социологията – в теорията и методологията на социологическото познание, социологията на ценностите, социологията на всекидневието, на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината, социално предприемачество.

  

Целите на департамента са:

 

  • Да предлага специализирани и интердисциплинарни образователни програми по философия и социология за бакалавърска, магистърска и докторска степен, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация и са съобразени с европейските стандарти и с най-новите образователни тенденции и академични постижения на философската и социологическата наука в световен мащаб.
  • Да развива целенасочена научна дейност във възлови за съвременната философия и социология приоритетни области. В сферата на философията Департаментът се профилира в социалната и политическата философия, приложните етики, философията на езика и философията на образованието. В областта на социологията приоритетни са теорията и методологията на социологическото познание; социологията на ценностите; социологията на всекидневието, нормативните системи и институционалните практики; социологията на властта, правото и медицината.
  • Да разгръща широка международна академична мрежа, която да позволява както международен студентски обмен за всички образователни нива, така и организирането и провеждането на мащабни международни изследователски проекти и публични академични форуми, посветени на значими проблеми на съвременните общества.

 

 

За досегашната дейност на Департамента можете да прочетете на sophi.nbu.bg

 

 

 

Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


Антропология, Българистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. (Повече може да прочетете   тук.)

Списък на класираните новоприети студенти към стипендиантска програма на фондация "Контакти без ограничения"  за випуск 2018/2019 година.